Våre produkters livssyklus

  Tidene har forandret seg. Vi har gjort fremskritt i måten vi tenker på om våre produkter, og hvordan de produseres. I vurderingen av et produkt er det viktig å tenke på alle de ulike stadiene i produkts livssyklus.

  Produktets levetid

  Det innebærer at vi samler data fra de første utnyttelsene av naturressurser (olje, kull, skog) og inkluderer alle andre faktorer i produktets livssyklus: produksjon, fremstilling, transport, bruk og avfall. Ved å ta en slik omfattende vurdering, som ofte kalles Livssyklusanalyser, der vi følger produktets levetid ”fra vugge-til-grav”, unngår vi å flytte miljøbyrden fra den ene delen av livssyklusen til den neste.

  Vurdering av livssyklus

  For å studere et produkts livssyklus benytter vi en metode som kalles Life Cycle Assessment (LCA- analyse), som er bredt akseptert både innen industrien og av myndigheter. ISO standardene 14040 - 14044, fungerer som prinsipper og rammeverk for hvordan man utfører en LCA- analyse.

  LCA- analyser har blitt utført på TENAs produkter i over ti år. Tidlig på 90-tallet utviklet vi en intern LCA database og vi utfører nå LCA- analyser på alle nye produkter, som en integrert del av utviklingsprosessen.

  Beskyttelse av naturressurser

  Resultatet av alle livssyklusanalyser viser tydelig at den største påkjenningen for miljøet skjer ved utnyttelsen av råmaterialer. Derfor er det viktig at vi bruker materialer i våre produkter på den mest effektive måten, uten å risikere produktenes funksjon, og at vi har en konstant dialog med våre leverandører.

  Miljømerking

  Innvirkningen på miljøet

  Vi i SCA vurderer våre produkters innvirkning på miljøet ved å bruke Life Cycle Assessment (se over). Det gir et bredere perspektiv på innvirkningen som produktet har på miljøet, og sørger for at vårt utviklingsarbeid er miljøvennlig. Resultatene fra LCA kan brukes i en type miljømerking som kalles Environmental Product Declarations (EPD). Et EPD er et internasjonalt merke basert på den internasjonale standarden ISO 14025. Vi lager også miljøfaktaark for alle produktgrupper, som beskriver produktene og materialene.

  Innvirkningen på miljøet