Avfallshåndtering

  Vi tar miljøutfordringene på alvor. Vi følger med på hvordan bleien påvirker miljøet i løpet av hele "levetiden" – fra råvare, produksjon, transport og bruk til den blir avfall.

  Avfallshåndtering

  Hva skjer etterpå?

  Vi har utviklet alle TENAs produkter i henhold til dagens metoder for avfallshåndtering. Hygieneprodukter står for en lav prosentvis andel av totalt avfall, og en separat avfallsbehandling for engangshygieneprodukter er ofte ikke fordelaktig.

  Her kommer en kort beskrivelse av de vanligste metodene for avfallshåndtering:

  Søppelfyllinger

  Søppelfyllingen er fremdeles det vanligste stedet for håndtering av husholdningssøppel i hele verden. Det medfører potensielle utslipp av drivhusgasser (som karbondioksid og metan), og er en lite ønsket løsning. Fyllingen fører også til bortkastede ressurser, da materialet ikke gjenbrukes. I Europa jobber man nå med lovgiving for å fase ut fyllinger.

  Forbrenning og gjenvinning av energi

  Forbrenning og energieffektivitet i brukte produkter er en bedre løsning på søppelproblematikken. 50 % av et produkt er vanligvis laget av luftig papirmasse, som kan brukes i bio-brennstoff. Hvis en slik kilde kan erstatte fossile brennstoff vil det være en stor fordel for miljøet. Våre lekkasjeprodukter inneholder ikke materialer eller kjemikalier som kan forårsake skadelige utslipp.

  Kompostering

  Vi advarer sterkt mot kompostering av brukte hygieneprodukter fordi det er risiko for spredning av medisinske rester og skadelig biologisk innhold (og ulovlig i enkelte land). Ved industriell kompostering er gjenvinningen av brukte inkontinensprodukter vanskelig. For å fjerne plasten må det installeres maskiner, som øker energibruken. Et alternativ til kompostering er biometanisering. Da produserer metangass, som kan brukes som energikilde.

  Debatten om engangsbleier vs. tøybleier

  Hva er fordelene og ulempene?

  Innvirkningen på miljøet ved bruk av engangsbleier fremfor tøybleier er stadig oppe til diskusjon. Noen sammenligninger har fokusert spesielt på effekten på avfall. Men påkjenningen som et produkt har på miljøet må ses ut fra dets fullstendige livssyklus: fra bruken av råmaterialer, produksjon, bruk og som avfall. Ved å velge en bleie basert på kun et miljøhensyn (som avfall) ignorerer man de andre viktige faktorene, slik som forurensning av luft og vann, samt energiforbruk.

  Et uavhengig syn på saken

  I 2005 ble det i Storbritannia publisert en LCA-rapport som sammenlignet tøy- og engangsbleiers innvirkningen på miljøet. Funnene viste at det hverken var en vinner eller en taper i forhold til miljøhensynet. Begge deler forårsaker utslipp og bruker en blanding av energi, vann og råmaterialer. Studien konkluderte med at tøybleier bruker mer vann og produserer mer vannbårne utslipp enn engangsbleier, som på sin side genererer mer avfall og forbruker mer råmaterialer.

  Siste ord om engangsbleier

  Fordelen med engangsbleier for både brukere og institusjoner gjør svaret tydligere. Dagens engangsbleier har høyere absorpsjon og tørrere overflate, noe som betyr mindre risiko for utvikling av hudirritasjoner. De bidrar også til mindre lukt og reduserer behovet for tøyvask, som igjen reduserer personalkostnader forbundet med behandling av inkontinens i institusjoner.